YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1 §
Yhdistyksen nimi on Hyvä Sanoma ry.

2 §
Yhdistyksen kotipaikka on Keuruu.

3 §
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää helluntaiseurakuntien kautta tapahtuvaa Jumalan sanan levittämistä. Yhdistys voi tukea toiminnallisesti ja edistää helluntaiseurakuntien ja yhdistykseen kuuluvien yhteisöjen evankeliointi- ja raamatunopetustoimintaa sekä syrjäytyneiden henkilöiden auttamiseen ja sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseen tarkoitettua toimintaa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää hengellisiä tilaisuuksia, juhlatilaisuuksia, konsertteja ja koulutustilaisuuksia, sekä harjoittaa sähköistä viestintää. Yhdistys voi hankkia varoja tarkoitustensa toteuttamiseksi toimeenpanemalla asianomaisella luvalla yleisiä rahankeräyksiä ja myyjäisiä ja aatteelliseen tarkoitukseen soveltuvan materiaalin kustannustoimintaa sekä valmistamalla, välittämällä tai vuokraamalla voittoa tavoittelematta evankeliointi- ja raamatunopetustuotteita, sekä keräämällä järjestämissään tilaisuuksissa vapaaehtoisia rahalahjoituksia.
Yhdistys on myös oikeutettu vastaanottamaan kaikenlaatuisia lahjoituksia ja testamentteja.
Yhdistys voi omistaa tai vuokrata toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

4 §
Yhdistyksen jäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden vuosikokous päättää vuodeksi kerrallaan. Varsinaisena jäsenenä olevien yhteisöjen jäsenmaksun suuruus määrätään niiden jäsenmäärän perusteella. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä.

5 §
Yhdistyksen jäsenistön muodostavat varsinaiset ja kannattajajäsenet.
Varsinaisiksi jäseniksi, joilla on kaikissa yhdistyksen kokouksissa sekä puhe- että äänioikeus, hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoisia helluntaiseurakuntia tai helluntaiseurakuntien taustayhteisöinä toimivia rekisteröityjä yhdistyksiä. Aikaisemmin jäseniksi hyväksytyt jäsenet säilyttävät jäsenyytensä ja jäsenoikeutensa edelleen.
Kannattajajäseniksi, joilla on kaikissa yhdistyksen kokouksissa puhe- mutta ei äänioikeus, voi hallitus hyväksyä jokaisen helluntaiseurakunnan jäsenen, joka tahtoo toimia yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi.
Hallitus on oikeutettu erottamaan yhdistyksen jäsenyydestä siihen sopimattomaksi katsomansa jäsenen, joka on toiminut yhdistyksen tarkoitusperiä vahingoittavalla tai loukkaavalla tavalla. Jäsenmaksun maksamatta jättäminen on myös peruste hallitukselle yhdistyksestä erottamiselle.

6 §

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa vuosikokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema hallitus, johon kuuluu seitsemän (7) jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Sihteerin ja muut tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt hallitus voi valita myös muista kuin hallituksen jäsenistä.
Hallitus myös nimittää tarvittaessa erilaisia työryhmiä tai valiokuntia.

Hallitus on päätösvaltainen vähintään viiden jäsenen saapuvilla ollessa. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen kokouksista pidetään päätöspöytäkirjaa. Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa hallituksen kokouksessa ja sen allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri.

Hallitus voi päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä sekä yhdistyksen omaisuuden panttaamisesta yhdistyksen omien ja sen kokonaan tai suurimmaksi osaksi omistamien yritysten velkojen vakuudeksi.

7 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen valitsema toiminnanjohtaja yksin tai kaksi hallituksen varsinaista jäsentä yhdessä, joista toisen tulee olla varapuheenjohtaja. Lisäksi hallituksen määräämä muu toimihenkilö voi kirjoittaa yksin yhdistyksen nimen.

8 §
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on päätettävä vuosittain maaliskuun loppuun mennessä ja jätettävä tilintarkastajille kuukautta ennen vuosikokousta.

9 §
Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen määräämässä paikassa ja määräämänä aikana kesäkuun loppuun mennessä ja käsitellään seuraavat asiat:

1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa,
2) Esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta,
3) Esitetään tilintarkastajien lausunto edellisen vuoden tileistä ja hallinnosta,
4) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta,
5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
6) Valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle,
7) Valitaan 1-2 tilintarkastajaa ja 1 - 2 varatilintarkastajaa. Jos tilintarkastajaksi on valittu HTM- tai KHT-yhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.
8) Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi toimintavuodeksi,
9) Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta seuraavalle toimintavuodelle
10) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut tai käsiteltäväksi hyväksytyt asiat

10 §
Kokouskutsu ja muut jäsenistölle tarkoitetut tiedotukset toimitetaan kirjeessä, joka on postitettava jokaiselle yhdistyksen jäsenelle vähintään yhtä viikkoa ennen kokousta, tai ilmoituksella saman ajan kuluessa helluntaiseurakuntien yleisesti käyttämässä ilmoituslehdessä.

Jäsenyhteisö on oikeutettu lähettämään yhdistyksen kokoukseen yhden edustajan, jos jäsenyhteisössä on enintään 300 jäsentä, ja kaksi edustajaa, jos jäsenistössä on 301-1000 jäsentä, sekä tätä suuremmat jäsenyhteisöt kolme edustajaa. Kullakin yhdistyksen kokoukseen osallistumaan
oikeutetulla edustajalla ja jäsenenä olevalla henkilöllä on kokouksessa yksi ääni.

11 §
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan sen jäljelle jäänyt omaisuus yhdistyksen tarkoitusperiä lähinnä edistäviin tarkoituksiin yhdistyksen kokouksen päättämällä tavalla.

12 §
Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslainsäädäntöä